NL / EN about
tracklist
 • Stilll
  The Blood Jet Is Poetry
 • Stilll
  Has never been
 • Stilll
  Forever
 • Stilll
  Gone
 • Stilll
  ?
Stilll
is slechts één alias van Diane De Moor. We deelden een tijd dezelfde studio maar het was pas achteraf dat ik dieper in haar muziek dook. Daar lijkt ze ook bedachtzaam mee, met het delen van muziek, in afwachting van een puzzel die zichzelf lijkt te voltooien.

[12-12-2020]

Het laatste project dat ik deed was in de VaartKapoen in Brussel. Samen met een groep muzikanten die ik niet kende maakten we een week lang muziek om op het einde van die week een concert te spelen. Dat ging door op de laatste avond vóór de lockdown. De laatste keer dat die zaal vol was. Dat was kei plezant.
Zijn daar opnames van?
Ja, we zijn er nog altijd op aan het wachten. Het was zo van: ‘ja, het is corona, dus.’ Haha.
Deze thee is lekker.
Ja, die is goed hé.
Dus eigenlijk wil je een platform creëren. Ah, ik haat dat woord.
Ja, is er een ander woord voor platform?
O, ik ben daar al zo vaak op gebotst. Ik had een paar jaar geleden ook een idee om een label te starten. Daar ben ik inmiddels al vanaf gestapt omdat ik niet om kon met de definities. ‘Collectief’, ‘samenwerking’, ‘samenleving’,… En dan kwam ik bij ‘platform’ en was mijn goesting helemaal verloren.
Haha!
Platform… Dat is toch echt een stom woord. Huis, tafel, … Dat vind ik dan mooiere woorden. Objecten die ook samenhorigheid oproepen.
Dat is mooi.
Dingen die iets omsluiten. Die mensen samenbrengen.
De instructie is een probleem.
Ik ben benieuwd naar de lijn die naar boven zal komen.
De kern is wel de nood of de wil om, met de mensen bij wie je iets voelt en waarbij je denkt dat dat wederzijds kan zijn, om met die energie iets te doen. Het is zonde om dat niet te doen.
Het doel gaat verloren. Daar wil je niet naartoe.
Door het niet te weten, en de vorm open te houden.
Ja, dat je een platform creëert.
Aah, weer dat.
Haha. Of een opening.
Opening. Goed woord.
Opening, oké.
Oké.
Tafel en opening. We zijn er bijna.
Die hoeveelheid, dat vind ik een moeilijk idee. En we blijven muziek op die hoop gooien. Elke dag opnieuw prachtige dingen. Hoe begin je daaraan?
Ik word er angstig van.
Ja, ook als iemand die zelf muziek maakt, vind dat moeilijk, die behoefte om daar telkens weer aan toe te voegen.
Ja. Het is zoals een ster in het heelal, of een atoom. Wat is de betekenis tussen de massa ervan?
Mijn grootste school in de laatste jaren was youtube. Je mag dat echt niet onderschatten. Ik graaf daar. Je komt daar dingen tegen… Je moet dat echt doen, Adriaan. Over super specifieke dingen. Ik kijk bijna elke dag naar filmpjes van een dude die gitaarpedalen analyseert.
Je denkt dat je ergens op een eilandje zit, maar je zit met tienduizenden mensen naar dezelfde filmpjes te kijken.
Wil jij nog richting de post om jouw pakketje af te geven?
Ah ja. Eigenlijk wel. Tenzij dat jij...?
Dat is goed voor mij.
Kleine wandeling. Nog met zonsondergang.
Hoe laat is het?
Kwart na vier
Oké, beetje frisse lucht zie ik wel zitten. En daarna ga ik richting huis.
Ja.
Stuur jij eigenlijk jouw muziek naar labels ofzo?
Nee.
Waarom niet?
Eerst wil ik voor mezelf een verhaal af hebben. Ik zie het als een verhaal van een paar uur, waar stukken uitgesneden worden. Maar ik weet nog niet over hoeveel tracks het gaat en welk verhaal ik vertel. Binnenkort.
Binnenkort.
Ja, ik ben er bijna.
En als je dan nu aan muziek werkt, zit dat dan in je achterhoofd?
Ja.
Of maak je muziek en denk je achteraf na over de betekenis?
Het zit altijd in mijn hoofd. Maar dan bots ik op een geluid en begin ik iets helemaal anders te maken. Hier, ik zal iets laten horen, super poppy.
Zo meteen hoor je het aan de synth.
Ik krijg terug vertrouwen dat de clubs ooit weer opengaan als ik dat hoor.
En nu komt de baslijn, als je hem hoort toch.
Ja, kei goed.
Ja maar nee, dit is totaal niet waar ik naartoe wil. Snap je? En opeens was dat daar.
Zullen we zo gaan? De Keyzerlei hier.
Ik vind dit wel een prachtige plek.
Ja hé, dat is fijn hé. Of niet? Of was dat sarcastisch?
Euhm. Dubbel. Het is een heel fascinerende buurt dit.
Stationsbuurt hé.
Ken je Kali Malone?
Ja, prachtig.
Ah, zalig. Ja, mooi hé.
Maar dat kan toch niet, de post moet toch open zijn?
Aah nee, zaterdag.
We zijn toch vrijdag? Oh my god.
Nee we zijn zaterdag.
Oh my god. We zijn zaterdag. Marginaal.
Haha!
Ah, maar het is al gefrankeerd? Hier is een bus waar je het in kan steken.
Ja, maar die leek mij precies niet groot genoeg.
Oh my god. Ja toch he?
Hmm, geen track & trace. Ik ga er gewoon een foto van pakken als bewijs.
Of een filmpje van het moment waarop je het pakketje in de bus duwt.
Dit is beroepsmisvorming. Echt.
Ja hé?
Ja, dit gaat goedkomen. Heb er vertrouwen in.
Stilll
is just one alias of Diane De Moor. We shared the same studio space for a while, but it was only afterwards that I delved deeper into her music. She seems careful about that, about sharing music, waiting for a puzzle that seems to be completing itself.

[12-12-2020]

The last project I did was at Vaartkapoen in Brussels. I made music with a group of musicians I hadn’t met before and our goal was to perform a concert at the end of the week. The gig took place the last night before the lockdown. The last time Vaartkapoen was full of life and people. It was lots of fun.
Are there any recordings of that night?
Yes, but we are still waiting for them. It was like: “Yeah, it’s corona, so …” Haha.
I like this tea.
It is good, isn’t it?
So you want to create a platform. Ah, I hate that word.
Me too. Are there any other words for ‘platform’?
Oh, I have run into that annoyance multiple times. A couple of years ago I wanted to start a label, but I have abandoned that idea because I couldn’t stand the definitions. ‘Collective’, ‘collaboration’, ‘community’ … When I ended up with ‘platform’ my motivation had completely evaporated.
Haha!
Platform. It really is a dumb word, isn’t it? I like words as house or table way more… They conjure up images of togetherness.
That’s beautiful.
Things that enclose something, that bring people together.
The instruction is a problem.
I wonder about the thread that will come through all of this.
The gist is the need or the will to do something with the energy that you feel when you are with certain people. When you believe that feeling is mutual. It would be a waste not to do anything together.
There is no longer a goal. You don’t want to head over there.
By being ignorant, and by ignoring templates.
That’s right. By creating a platform.
Ah, there it is again.
Haha. Or an opening.
Opening. Good word. Better.
Opening, alright.
Okay.
Table and opening. We’re getting there.
That amount of music. It’s difficult to grasp. And we keep on adding new music to that pile. Every day, again and again. These magnificent things. Where do you begin?
It makes me anxious.
Yeah, as a fellow musician I feel the same about that. The need to expand that amount of music.
Right. It’s like a star in the universe, or an atom. What is its meaning among everything else?
YouTube has been my greatest school the last couple of years. Its impact should not be underestimated. I keep on digging there and keep on discovering new things … Highly recommended, Adriaan. Super specific things. Every day I watch videos of a dude that analyzes guitar pedals.
You believe that you are on some island, but actually you are watching the same videos as 10000s of other people.
Do you still want to take your parcel to the post office?
Oh right. I do, actually. Unless you … ?
No problem.
Short walk. Sun is setting.
What time is it?
A quarter past four.
Okay. Some fresh air sounds good to me. And then I’ll be heading home.
Yes.
Do you send your music to labels?
No.
Why not?
First of all I want to have finished a story for myself. I look at it as a tale of a couple of hours, from which certain parts can be cut off. But I don’t know yet about the amount of tracks and about the exact story I am going to tell. Soon.
Soon.
Yeah. I’m almost done.
Is the music you are creating already in your mind?
It is.
Or do you make music and add sense to it afterwards?
It always lingers in my head. But then I run into a certain sound that takes me to a completely different direction. Here, check this out: super poppy.
The synth is going to drop right away ...
When I hear this I’m pretty confident that the clubs will reopen soon.
Here comes the bass line. If you manage to hear it …
I like that.
Yeah but no, that’s totally not where I’m heading to. You see? But suddenly it was there.
Shall we go right away? De Keyzerlei here.
A marvelous place.
It is. Nice, isn’t it? Or not? Are you sarcastic?
Uhm … Mixed feelings. This is a fascinating neighbourhood.
Station area.
Do you know Keli Malone?
I do. Beautiful.
Ah, fantastic. Yeah, very beautiful.
Shouldn’t the post office be open?
Oh no … Saturday …
But it is Friday, isn’t it? Oh my god.
No, it’s Saturday.
Oh my god. Saturday. Gosh.
Haha!
Ah, but it has already been stamped? You can post it in this box.
That’s right, but that box doesn’t look large enough.
Oh my god. It is large enough.
Hmmm, no track and trace. I’m just going to take a picture as proof.
Or film the moment when you are posting the parcel.
This is job conditioning. It really is.
It is.
Yeah, but it will be okay. I have a good feeling about this.